گروه صنعتی سپاکو صنعت شایا

اهم فعالیت های شرکت تامین تجهیزات سیستم ابزار دقیق و کنترل فرآیند  تامین قطعات و تجهیزات برق، مکانیک و ابزار دقیق  تامین تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  تجهیزات آزمایشگاهی ، NANO ‐ TECH فرآورده های  مهندسی و مدیریت آغاز در پروژه ها، مشاوره و مشارکت 

Read More